Suomeksi  
Kirjaudu sisään
Kotka  

1. YleistäeKymi.fi -asiointipalvelu on Kotkan kaupungin hallinnoima ja ylläpitämä julkinen Internet-palvelu, joka on tarkoitettu pääasiallisesti Haminan ja Kotkan kaupunkien ja Pyhtään kunnan asukkaiden käyttöön. Asiointipalvelun kautta on käytettävissä myös kolmansien osapuolten tuottamaa aineistoa ja palveluja.Nämä sopimusehdot koskevat eKymi.fi -asiointipalvelun (eKymi) käyttäjää (Käyttäjä) ja eKymin ylläpitäjiä (Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta). Käyttäjän tulee huolellisesti tutustua näihin käyttöehtoihin ja hyväksyä ne itseään sitoviksi voidakseen käyttää eKymiä.Näitä ehtoja sovelletaan eKymin sisältämiin tietoihin ja palveluihin, jotka eKymin ylläpitäjä on tuonut Käyttäjän käyttöön. Käyttäessään eKymiä Käyttäjä hyväksyy ja sitoutuu noudattamaan kokonaisuudessaan kulloinkin voimassa olevia käyttöehtoja.eKymin ylläpitäjä ei peri maksua omien sähköisten palvelujensa yhteydessä, ellei sitä palvelun kuvauksessa erikseen ja selkeästi ole mainittu.2. eKymi-asiointipalvelun tuottajan yhteystiedotKotkan kaupunkiPL 20548101 KotkaeKymin rekisteriasioita hoitava henkilö:Hamina: Jouni Ristola,Pyhtää: Matti Rupponen,Kotka: Sanna KoskimieseKymin ylläpidon sähköpostiosoite on webmaster(at)ekymi.fi3. Kolmannen osapuolen palvelutHaminan ja Kotkan kaupunkien ja Pyhtään kunnan asukkailleen tarjoama sähköinen eKymi.fi -palvelu on laaja palvelukokonaisuus, joka sisältää kuntien tuottamien palvelujen ja sisältöjen lisäksi yhteyksiä ja linkkejä ulkopuolisiin kolmansien osapuolten tarjoamiin sivustoihin ja sähköisiin palveluihin.Kolmansien osapuolten tarjoamat palvelut voivat sisältää näiden käyttöehtojen lisäksi muita kuin tässä dokumentissa mainittuja käyttöehtoja, jotka Käyttäjän tulee lukea ja hyväksyä ennen palvelun käyttämistä.Käyttäjän tulee kiinnittää huomiota käyttämänsä palvelun verkko-osoitteisiin sekä verkko-osoitteessa oleviin erillisiin käyttöehtoihin ja muihin palveluntarjoajaa koskeviin tietoihin voidakseen varmistua siitä, onko kyseinen palvelu Haminan tai Kotkan kaupungin tai Pyhtään kunnan tuottama palvelu vai onko kyseessä kolmannen osapuolen tarjoama palvelu.4. KäyttöoikeuseKymin käyttö edellyttää, että Käyttäjä hyväksyy ja noudattaa (i) näitä käyttöehtoja, ja (ii) eKymiin sisältyvissä erillisissä palveluissa mahdollisesti määriteltyjä palvelukohtaisia lisäehtoja ja muita sopimusehtoja sekä (iii) eKymin kautta saatavilla olevien kolmansien osapuolien tarjoamien maksuttomien tai maksullisten palvelujen käyttö- ja muita ehtoja. Mikäli yksittäisiin palveluihin sovellettavat erilliset ehdot ovat ristiriidassa näiden käyttöehtojen kanssa, sovelletaan ensisijaisesti kyseisiä palvelukohtaisia erityisehtoja, joita nämä käyttöehdot täydentävät.Käyttäjän on eKymiä ensimmäisellä käyttökerralla todistettava henkilöllisyytensä. Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta pidättävät oikeuden olla hyväksymättä Käyttäjän rekisteröintiä puutteellisten tai epätarkkojen tietojen vuoksi.Joidenkin eKymiin sisältyvien palvelukokonaisuuksien tai yksittäisten palveluiden käyttäminen voi edellyttää erillistä rekisteröitymistä ja tunnistautumista. Tämä ilmenee kunkin palvelun yhteydessä erikseen.eKymin käyttöoikeus on henkilökohtainen, eikä sitä saa luovuttaa kolmansille osapuolille. eKymiä saa käyttää vain yksityiseen, ei-kaupalliseen tarkoitukseen. Käyttäjä ei saa muulla tavoin hyödyntää eKymiä tai sen osia ilman Haminan tai Kotkan kaupungin tai Pyhtään kunnan tai asianosaisen kolmannen osapuolen kirjallista lupaa.eKymin sisältö ja ulkoasu ovat tekijänoikeudella suojattuja. Kaikki eKymin käyttöoikeudet, tekijänoikeudet ja muut immateriaalioikeudet mukaan lukien, kuuluvat Haminan tai Kotkan kaupungeille tai Pyhtään kunnalle tai kolmansille osapuolille. Käyttäjällä ei ole oikeutta kopioida eKymiä millään tavalla tai missään muodossa eikä kääntää, muunnella, sovittaa tai muulla tavalla muuttaa eKymiä, lukuun ottamatta eKymin itsensä tarjoamia personointimahdollisuuksia. Käyttäjällä on kuitenkin oikeus tallentaa yksittäisiä tietoja eKymistä itselleen omaan käyttöönsä. Käyttäjän kopioimat yksittäiset eKymin osat eivät kuitenkaan saa yhdessä muodostaa olennaista osaa eKymin tai sen sisällöstä.Haminan tai Kotkan kaupungilla tai Pyhtään kunnalla on oikeus estää eKymin käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että eKymiä käytetään hyvän tavan ja lain vastaisesti.. Käyttäjän tili voidaan sulkea tapauksissa, joissa (i) tilin tietoja on muutettu oikeudettomasti, (ii) tiliä käyttää muu kuin Käyttäjä tai (iii) tiliä tai sen tarjoamia sisältöjä tai eKymiä käytetään laittomiin tarkoituksiin.Käyttäjän tili voidaan sulkea myös Käyttäjän pyynnöstä.5. Palveluntuottajan vastuut ja velvollisuudetHaminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta ylläpitävät eKymiä ja tuottavat pääsääntöisesti sen sisältämät palvelut. eKymissä esitettyjen tietojen oikeellisuus, täsmällisyys, luotettavuus ja käytettävyys on pyritty varmistamaan ennen julkaisemista huolellisesti.eKymi sisältää ja sen kautta on saavutettavissa myös kolmansien tahojen ja/tai Käyttäjien itsensä tuottamaa sisältöä ja palveluita, joista vastaa kukin kolmas taho ja/tai Käyttäjät itse. Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta eivät vastaa eKymissä olevasta tai sieltä linkitetystä kolmannen osapuolen tuottamasta palvelusta.Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta eivät takaa eKymin keskeytymätöntä ja virheetöntä toimintaa. Palvelua valvotaan ja tarkistetaan säännöllisesti toimintahäiriöiden estämiseksi. eKymin tuottajilla on oikeus keskeyttää eKymin palvelujen toiminta niiden muutosten, uudistusten, huolto- ja asennustöiden taikka niiden kaltaisten eKymiin liittyvien muiden syiden vuoksi. Mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää, tai jos toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti ylivoimaisen esteen tai muun vastaavan syyn vuoksi on eKymin palvelujen toimittajalla oikeus keskeyttää palvelutuotanto.Käyttökatkoksista pyritään kuitenkin ilmoittamaan Käyttäjille mahdollisimman ajoissa eKymin välityksellä.Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta eivät vastaa Käyttäjille tai kolmansille osapuolille eKymin mahdollisesti sisältämistä asia- tai teknisistä virheistä tai puutteellisuuksista tai eKymin sisältämien tietojen käytöstä tai tulkinnasta aiheutuvista välillisistä tai välittömistä vahingoista, johtuivatpa nämä virheet erehdyksestä, eKymin tai tietoliikenneyhteyksien toimintahäiriöistä, huoltotöistä tai muusta syystä.Haminan tai Kotkan kaupungilla tai Pyhtään kunnalla on oikeus muuttaa eKymin sisältöä, toimintaa ja saavutettavuutta eKymin kehittämiseksi tai muusta tarpeellisesta syystä rajoituksetta parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina.6. Käyttäjän vastuutKäyttäjä vastaa eKymin käytön edellyttämän laitteiston, ohjelmiston ja tietoliikenneyhteyksien hankinnasta, ylläpidosta ja käytöstä, sekä kaikista eKymin käytöstä aiheutuvista kustannuksista.Käyttäjä vastaa eKymin kautta antamiensa tietojen oikeellisuudesta ja eheydestä. Käyttäjä vakuuttaa ja vastaa siitä, ettei lähetä eKymiin mitään epäasiallista aineistoa ja että hänen eKymissä julkaisemansa aineisto on lain ja hyvän tavan mukaista eikä loukkaa kolmannen oikeutta, ja että Käyttäjällä on oikeus mainittuun toimintaan.Käyttäjä on velvollinen huolehtimaan tunnistetietojensa salassapidosta. Käyttäjä vastaa kaikesta tunnistetiedoillaan tapahtuneesta eKymin käytöstä ja siitä mahdollisesti aiheutuvista kustannuksista, maksuista, velvoitteista ja seuraamuksista. Mikäli Käyttäjä epäilee omien tietojensa joutuneen ulkopuolisen haltuun, on hänen välittömästi otettava yhteyttä palvelun tuottajaan. Mikäli Käyttäjä on eKymiin rekisteröityessään käyttänyt tunnistautuessaan TUPAS-järjestelmän salasanoja (verkkopankkitunnuksia), on hänen tunnustensa väärinkäyttöä epäillessään tehtävä ilmoitus välittömästi myös omalle pankilleen.eKymiä ei saa käyttää tekijänoikeudella tai muulla vastaavalla oikeudella suojatun aineiston julkaisemiseen tai levittämiseen ilman oikeudenhaltijan lupaa, taikka muuten tavalla, joka on haitallista, loukkaavaa tai vahingollista Haminan tai Kotkan kaupungille tai Pyhtään kunnalle, muille Käyttäjille tai kolmansille osapuolille.Käyttäjä on velvollinen käyttämään eKymiä näiden käyttöehtojen, Suomen lainsäädännön, viranomaismääräysten ja hyvän tavan mukaisesti ja on vastuussa näiden vastaisesta eKymin ja sen sisältämän aineiston käytöstä Haminan tai Kotkan kaupungille tai Pyhtään kunnalle taikka kolmansille osapuolille aiheutuneesta vahingosta.Käyttäjä vastaa kaikesta Sopimuksen, lain ja hyvän tavan vastaisesta Palvelun käytöstä Haminan tai Kotkan kaupungille tai Pyhtään kunnalle, muille Käyttäjille sekä kolmansille tahallisesti tai tuottamuksellisesti aiheuttamastaan vahingosta täysimääräisesti.7. Henkilötietojen käyttöPalveluun rekisteröityneistä käyttäjistä muodostuu henkilötietolain mukainen henkilörekisteri. Rekisterinpitäjinä toimivat Haminan kaupunki, Pyhtään kunta ja Kotkan kaupunki. Henkilötietolain mukaiset tarkastusoikeuspyynnöt ja tiedon korjaamista koskevat pyynnöt osoitetaan rekisteri-selosteessa osoitetulle taholle.Käyttäjien henkilötietoja käsitellessään Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta noudattavat henkilötietolakia, sähköisen viestinnän tietosuojalakia sekä muuta tietosuojaan liittyvää lainsäädäntöä ja hyvää tiedonkäsittelytapaa. Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta vastaavat siitä, että eKymiä käytettäessä eri rekistereihin tallentuvia tietoja käytetään vain asianomaisen eKymin ylläpidon kannalta tarpeellisessa toiminnassa. eKymin käyttöä koskevia tietoja voidaan käyttää tunnistamattomina mm. tilastollisiin tarkoituksiin.Tietojen luovuttamiseen rekisteristä sovelletaan lakia viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1999) ja henkilötietolakia (523/1999).8. TietoturvaKäyttäjä on tietoinen, että internetin verkkoympäristö ja -palvelut eivät ole täysin tietoturvallisia. Käyttäjä vastaa omien tietojärjestelmiensä tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.Haminan ja Kotkan kaupunki sekä Pyhtään kunta tuottavat eKymin tietoturvan yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tehokkaasti, sekä pyrkivät asianmukaisin teknisin ratkaisuin estämään asiattomien pääsyn tietojärjestelmiinsä. eKymissä käsiteltävät tunnistetiedot välitetään aina vahvaa salausta käyttäen.9. Käyttöehtosopimuksen voimassaoloSopimus on voimassa toistaiseksi. Haminan ja Kotkan kaupungilla sekä Pyhtään kunnalla on oikeus tarkistaa sopimusehtoja. Käyttöehtojen muuttuessa Käyttäjän tulee hyväksyä käyttöehdot uudelleen.Molemmat sopijapuolet voivat irtisanoa sopimuksen päättymään välittömästi ilman irtisanomisaikaa. Sopimus katsotaan irtisanotuksi, kun Käyttäjä pyytää tilinsä sulkemista.Käyttöehdot sitovat Käyttäjää kaikissa tapauksissa niin kauan kuin hän käyttää eKymiä.10. Erimielisyyksien ratkaisemineneKymin käyttö- ja sopimusehtoihin perustuvien asiointipalveluiden erimielisyydet pyritään ratkaisemaan ensisijaisesti eKymin ylläpitäjän ja/tai asianosaisten kolmansien osapuolten ja Käyttäjän välisin neuvotteluin. Mikäli tässä ei onnistuta, ratkaistaan riitaisuudet Kotkan käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.11. LisätiedotLisätietoja eKymistä ja sen käytöstä saa eKymin ylläpidolta sähköpostitse osoitteesta webmaster(at)ekymi.fi

image